DIY: How to take your own photos for student ID or diploma

 
Pod koniec semestru studenci są zazwyczaj zabiegani i szukają dobrego i taniego miejsca do wykonania zdjęć do dokumentów. Najbardziej popularne skargi dotyczą jakości usług, ich cen i tego, że nie spełniają oczekiwań. Cóż, prawda jest taka, że większość zakładów fotograficznych zainteresowana jest wyłącznie pieniędzmi, a nie wykonaniem naprawdę dobrych ujęć, które podniosłyby ich reputację. Zatem ich klienci najczęściej kończą z dwoma źle wykonanymi fotografiami i starają się wybrać mniejsze zło. Brzmi znajomo? 
Zdarzyło mi się to wiele razy, że nie byłam zadowolona z rezultatów. Ale ponieważ nie miałam żadnej alternatywy, używałam zdjęć, które miałam. I to był błąd! To, co powinnam była zrobić dawno temu, to złapać za swój aparat i wykonać zdjęcia w inny sposób. 
Od kiedy jestem swoim własnym fotografem, wszystkie zdjęcia w moich dokumentach prezentują się bez zarzutu, a ja nie wstydzę się ich pokazywać. Z kilkoma prostymi radami zaoszczędzicie pieniądze i będziecie dumni z rezultatów. 
Zatem jak zrobić swoje własne zdjęcia do dyplomów, legitymacji i innych dokumentów? Jak zadbać o to by prezentować się na nich dobrze? I jak poprawić tło? Zapraszam do lektury.
*English: The end of the semester is usually a busy time for students, who are seeking for a good and cheap place to take pictures for documents. The most common complaint is about the quality of those services, about the prices and how miserably they’re made. Well, the truth is that most of the photo companies are more interested in money than in taking really good shots which would raise their reputation. So their clients are usually ending up with two bad photographs to choose between and pick the lesser evil. Sounds familiar? 
It happened to me many times that I wasn’t pleased with the result. But because I didn’t have any alternative, I was using the pictures I had. But that was a mistake! What I should have done a long time ago, is just grabbing my camera and making them by myself in the way I want. 
Since I am my own photographer, all the pictures in my documents are good looking and I’m not ashamed of showing showing them. With just a few, easy tips you can save money and be proud of the result. 
So how to make our own pictures for documents, ID’s and diplomas? How to take care of looking good on them? How to change the background? Read more. 

Zdjęcie do legitymacji lub dyplomu domowej roboty
Oczywiście, możecie wykorzystać te rady do innych, różnorodnych dokumentów – jednakże pamiętajcie, że każdy organ ma swoje zasady. Przeczytajcie je przed zrobieniem zdjęć i uwzględnijcie je w trakcie wykonywania. Z legitymacją studencką, czy dyplomem jest znacznie łatwiej, więc nawet mniej wprawiony fotograf poradzi sobie z tym zadaniem
Samo zdjęcie do legitymacji to temat rzeka, ponieważ na mojej uczelni w Szwecji były one wykonywane na miejscu, zaś w Polsce należało dostarczyć swoje zdjęcie.

Czego potrzebujecie do zrobienia własnych zdjęć do dokumentów? 
– aparat fotograficzny – bez niego ani rusz. Swoje zdjęcie wykonuję Nikonem D5000 z obiektywem 50mm fix, ale uważam że w przypadku dobrego światła jest to możliwe także cyfrówką.
– model – możemy być nim sami lub też możemy wykonać zdjęcie dla znajomych, czy rodziny
– tło – biała ściana, prześcieradło lub obrus zawieszony na drzwiach (mój patent!), może to być także odróżniające się kolorem tło, które łatwo usuniecie w programie graficznym, jednak jeśli chcecie zaoszczędzić sobie pracy, pozostańcie przy bieli
– światło dzienne – jeśli wasze światło w domu ma żółtawy/nienaturalny odcień, polecam zrezygnować ze sztucznego oświetlenia i robić je tylko w dzień, przodem do słońca
– krzesło – aby usyskać odpowiednią pozę do zdjęcia
– statyw lub stolik – aby umieścić na nim aparat (można oczywiście poprosić kogoś o pomoc). Ja robiąc sobie zdjęcia używam także pilota do aparatu, ale można włączyć zwykły samowyzwalacz.
– program graficzny do poprawek tła, delikatnego retuszu (nada się do tego np. darmowy Gimp, który ma potrzebne funkcje lub wersję testową Photoshopa na 30 dni)

Homemade ID or diploma photo
Of course you can use those tips for other, various documents – however mind that every office may have their own rules. Read them first and try to follow the requirements. With student ID photo or diploma picture is much easier so even not so skilled photographer should be able to do it.
The ID picture itself can vary too – at my university in Sweden they were made at the office, and in Poland we were supposed to bring our own pictures. 

What do you need to take your own pictures for documents? 
– a camera – can’t go without it. Mine are made with Nikon D5000 with a 50mm fix lens, but I do think with a good light it’s also possible without DSLR with a standard digital camera. 
– a model – we can become one or we can take pictures of our friends or family. 
– a background – a while wall, bedsheet or tablecloth hung on the door (my way!), you can use something with a slightly different color and remove it in a program, but if you want to save your time, stick to white. 
– daylight – if your light at home has yellowish/unnatural color, I recommend dropping the idea of using the fake light and make them only during the day, with your front directed toward the sun. 
– a chair – to have a proper pose.
– tripod or a table – to place a camera on it (you can ask somebody for help as well). When I’m making pictures of myself, I tend to use a remote control, but you can just replace it with a self-timer. 
– a graphic program for making the corrections of the background or a delicate touch-up (you can use a free one or a photoshop trial for 30 days).

Jak zrobić zdjęcie do dyplomu?
Oczywiście pamiętajcie, że zdjęcia pokazane przeze mnie są tylko przykładowe – nie wykorzystałabym takiego z językiem, czy aparatem. Ale gdy już nauczycie się podstaw, będziecie mogli poeksperymentować i spróbować wykorzystać białe tło do prostych sesji zdjęciowych, tak jak ja. Wracając do tematu – umieśccie krzesło ok. 1 metra od białego tła i aparat ok. 1-2m od modela. Dystans może się różnić w zależności od aparatu, jakiego używacie. Z moim obiektywem 50mm fix, muszę zawsze stanąć odrobinę dalej. Utrzymujcie ostrość na twarzy i nie fotografujcie niżej niż ramiona. Uważajcie także, by nie rzucać cienia. A teraz najważniejsze, lepiej nie patrzeć wprost na aparat. Wypróbujcie kilka poz, z uśmiechem i bez i wybierzcie to, które pasuje wam najbardziej. 
How to make a diploma picture? 
Of course keep in mind that pictures shown by me are just exemplary – I wouldn’t use a picture with a tongue or a camera on my diploma. But when you’d learn few basic skills, you can experiment more and try out making small photo sessions with white background, just as I did. But back to the topic. Place your chair up to 1m from the white background, and your camera around 1-2m from the model. The distance might differ depending on the camera that you use. With my 50mm fix lense I always have to stend a bit away. Keep the focus on the face and try to keep in frame the body until the shoulders. Try to not make a shadow of your hands. Now the most important, try to not look straight in the camera, but a little bit away. Try out a few poses, with a smile and without and choose the one that suits you best.
 
Jak usunąć lub poprawić tło w programie graficznym? 
Nawet pomimo wykorzystania tła, może zdarzyć się tak, że zdjęcie będzie wymagało poprawek. Nadal jednak warto jest fotografować na białym tle, ponieważ dzięki temu zdjęcie będzie jaśniejsze, a ewentualne poprawki w okolicy włosów będą mniej probematyczne (w przeciwieńtwie, gdyby np. prześwitywał stamtąd pomarańczowy, czy zielony kolor). Otwieramy nasze zdjęcie w wybranym programie graficznym i używając narzędzia ,,różdżka” zaznaczamy tło i klikamy ,,wytnij”. Usuwamy pozostałości narzędziem ,,gumka” i wygładzamy nią nierówne krawędzie (używając miękkiego pędzla). Gdy zdjęcie jest za ciemne, warto użyć także opcji ,,krzywe” i rozjaśnić je odrobinę. Zwykle korzystam także z funkcji pędzla wyostrzającego w okolicy oczu, nosa, ust oraz krawędzi postaci.
Aby dokładnie wyciąć zdjęcie i przygotować do wydruku (10×15 na papierze fotograficznym) polecam darmową stronę photoid
How to delete or correct the background in the graphic program?
Even though you use a background, it may happen that it would need some corrections. It’s still worth photographing with a white background, because thanks to that your picture will be brighter, and any corrections around hair would become less problematic (we don’t want to have orange or green highlights somewhere between your hair). Open a picture in the program of your choice, and choose the “wand”. Click on the background and choose “cut”. Remove the remainings with an “erazer” and make the edges smooth by a soft brush. If the picture is too dark, it’s worth choosing “curves” and brighten it a bit. Usually I’m also using a sharpening brush around the eyes, nose, mouth and the edges of the person.
For the proper sizing of the picture and preparing to print (10×15 photo paper) I recommend free polish website photoid

Co mówią ludzie na temat zdjęć do dokumentów własnej roboty? 
Od kiedy zaczęłam wykonywać je dla siebie, spotkałam się wyłącznie z pozytywnymi opininiami na ich temat. Byłam zadowolona z każdego użytego przeze mnie zdjęcia i miałam pewność, że dobrze na nim wyglądam. Po pewnym czasie zaczęłam też wykonywać takie zdjęcia dla swojej mamy i dla wielu znajomych, którzy też byli zadowoleni – nie tracili niepotrzebnie pieniędzy i sami wybierali zdjęcie, które podoba im się najbardziej. Cena wydruku jednego zdjęcia (z którego wyciąć można 4-6 sztuk fotografii) to około 1,5zł – zaś w zakładzie taka sama ilość kosztuje 30-60zł.

What people say about self made pictures for documents? 
Since I started making them for my own purposes, I only heard positive opinions about it. I was glad about every picture I used and I was sure that I look good on them. After some time I started making them for my mum and my friends, who were happy with the result as well. They didn’t waste money and they were able to choose the picture they like the most. The price of printing one picture (from which you can cut off 4-6 single pieces) it’s around 1,5PLN – and in the studio the same amount costs around 30-60PLN.

 Zrobiliście kiedyś swoje własne zdjęcia do dokumentów? /
Did you ever make your own ID pictures?